Karl Pavlovich Bryullov (1799-1852)

1799,1852
Artista Karl Pavlovich Bryullov