Edelfelt, Albert. Portrait of MV Dyakovo-Geyrot part 13 Hermitage

«Edelfelt, Albert. Portrait of MV Dyakovo-Geyrot» - part 13 Hermitage