Paris sharmanschitsa. H. 1864, m. 76, 2h56 GTG Vasily Perov (1833-1882)

«Paris sharmanschitsa. H. 1864, m. 76, 2h56 GTG» - Vasily Perov