Portrait physiologist IM Sechenov. 1889 Ilya Repin (1844-1930)

«Portrait physiologist IM Sechenov. 1889» - Ilya Repin