Kutuzovskaya chalet in Fili. 1860 Alexey Kondratievich Savrasov (1830-1897)

«Kutuzovskaya chalet in Fili. 1860» - Alexey Kondratievich Savrasov