Shutnitsa Sergey Sergeyevich Solomko (1867-1928)

«Shutnitsa» - Sergey Sergeyevich Solomko