Poland Sergey Sergeyevich Solomko (1867-1928)

«Poland» - Sergey Sergeyevich Solomko