Exlibris VI Klochkova 1 Sergey Sergeyevich Solomko (1867-1928)

«Exlibris VI Klochkova 1» - Sergey Sergeyevich Solomko