Vanity Sergey Sergeyevich Solomko (1867-1928)

«Vanity» - Sergey Sergeyevich Solomko