Obyatiya Sergey Sergeyevich Solomko (1867-1928)

Obyatiya — Sergey Sergeyevich Solomko