View of Krasnoyarsk from the hills. 1890 Vasily Ivanovich Surikov (1848-1916)

«View of Krasnoyarsk from the hills. 1890» - Vasily Ivanovich Surikov