On campaign Vasily Vereshchagin (1842-1904)

«On campaign» - Vasily Vereshchagin