Washington Allston (1779-1843)

1779,1843

Washington Allston