Konstantin Kryzhitsky (1858-1911)

1858,1911
Artista Konstantin Kryzhitsky