Edmund Blair Leighton (1852-1922)

1852,1922
Artista Edmund Blair Leighton