The Holy Apostle Simon Durer Engravings (1471-1528)

«The Holy Apostle Simon» Grabado - Durer Engravings