#39528 Edvard Munch (1863-1944)

«#39528» - Edvard Munch