#39545 Edvard Munch (1863-1944)

«#39545» - Edvard Munch