#39616 Edvard Munch (1863-1944)

«#39616» - Edvard Munch