#39601 Edvard Munch (1863-1944)

«#39601» - Edvard Munch