#39559 Edvard Munch (1863-1944)

«#39559» - Edvard Munch