#39540 Edvard Munch (1863-1944)

«#39540» - Edvard Munch