#39617 Edvard Munch (1863-1944)

«#39617» - Edvard Munch