img660 Edvard Munch (1863-1944)

«img660» - Edvard Munch