#39639 Edvard Munch (1863-1944)

«#39639» - Edvard Munch