#39613 Edvard Munch (1863-1944)

«#39613» - Edvard Munch