#39593 Edvard Munch (1863-1944)

«#39593» - Edvard Munch