#39597 Edvard Munch (1863-1944)

«#39597» - Edvard Munch