Yashima Gakutei (1786-1868)

1786,1868

Yashima Gakutei