Efim Volkov (1844-1920)

1844,1920
Artista Efim Volkov