Thomas Couture (1815-1879)

1815,1879

Thomas Couture