Thomas Eakins (1844-1916)

1844,1916
Artista Thomas Eakins