Alexey Venetsianov (1780-1847)

1780,1847

Alexey Venetsianov