Ла Эбуэла (1927-1933) Nikolay Feshin (1881-1955)

«Ла Эбуэла (1927-1933)» - Nikolay Feshin