Fedor Reshetnikov

1919,1988
Artista Fedor Reshetnikov