William Leighton Leitch (1803-1883)

1803,1883
Artista William Leighton Leitch