Tintoretto (Jacopo Robusti) (1518-1594)

1518,1594
Artista Tintoretto (Jacopo Robusti)