Gustav Freytag Karl Stauffer-Bern (1857-1891)

«Gustav Freytag» - Karl Stauffer-Bern