083 The Dawn and Tumbling Moon Seppu no gyogetsu Yoshitoshi

«083 The Dawn and Tumbling Moon Seppu no gyogetsu» - Yoshitoshi