Троада Vasily Polenov (1844-1927)

Троада — Vasily Polenov