John Frederick Lewis (1804-1876)

1804,1876
Artista John Frederick Lewis

Prerrafaelitas