Guido Reni (1575-1642)

1575,1642
Artista Guido Reni