Portrait of architect KA Ton. 1823-1827 Karl Pavlovich Bryullov (1799-1852)

«Portrait of architect KA Ton. 1823-1827» - Karl Pavlovich Bryullov