Portrait of Briullov. 1826 Karl Pavlovich Bryullov (1799-1852)

«Portrait of Briullov. 1826» - Karl Pavlovich Bryullov