Entombment WGA Tintoretto (Jacopo Robusti) (1518-1594)

«Entombment WGA» - Tintoretto (Jacopo Robusti)