Veronica Guido Reni (1575-1642)

«Veronica» - Guido Reni