Captive # 89 Polonyanka (rose) Roerich N.K. (Part 6)

«Captive # 89 Polonyanka (rose)» - Roerich N.K. (Part 6)