Arkhipov Abram Young girl Sun Abram Arkhipov (1862-1930)

«Arkhipov Abram Young girl Sun» - Abram Arkhipov