Bridge at Hesterworth, Shropshire Sir John Lavery (1856-1941)

«Bridge at Hesterworth, Shropshire» - Sir John Lavery